Strategijom obnove zgrada do uštede energije

12.11.2017.     Energetika

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju počinje izradu strategije obnove zgrada u BiH, koja predstavlja jedan od najvažnijih elemenata evropske Direktive o energetskoj efikasnosti.

Pomoćnik ministra za građevinarstvo Republike Srpske Miladin Gaćanović istakao je da su zemlje potpisnice Ugovora o energetskoj zajednici obavezne da uspostave dugoročnu strategiju ulaganja u obnovu fonda stambenih i poslovnih zgrada, kako javnih tako i privatnih.

„Procijenjeno je da bi obnova zgrada prema visokim standardima energetske efikasnosti mogla, dugoročno gledajući, biti jedna od najisplativijih ulaganja, a najveći efekti mogli bi se ostvariti u građevinskom sektoru i industriji građevinskih materijala i opreme“, rekao je Gaćanović Srni.

Nesporno je, tvrdi Gaćanović, da će se to sigurno pozitivno odraziti u pogledu stvaranja novih radnih mjesta, kvaliteta života, ekonomskog podsticaja, ali i na ublažavanje klimatskih promjena i energetsku bezbjednost.

„Izrada i donošenje ovih strategija su neophodni kako bi se ispunile obaveze koje proizlaze iz odluka Ministarskog savjeta Energetske zajednice, čime će se otvoriti mogućnost da BiH koristi fondove i sredstva EU koja su predviđena za ove namjene“, naglasio je Gaćanović.

U Ministarstvu navode da obnova postojećih zgrada u ovom trenutku ostvaruje skromnu uštedu energije, tako da je potrebno obezbijediti i propisati neophodnu dubinu obnove do nivoa velikih renoviranja.

Time će se osigurati znatno veći procenat uštede energije i korišćenje energije iz obnovljivih izvora, te obezbijediti primjena visokoefikasne kogeneracije i efikasnog centralnog grijanja i hlađenja.

Prema Gaćanovićevim riječima, procijenjeno je da će za sanaciju postojećeg fonda zgrada u BiH dugoročno biti potrebno obezbjediti nekoliko milijadi KM, zbog čega je potrebno razvijati sve raspoložive mehanizme finansiranja i animirati i zainteresovati vlasnike i korisnike zgrada.

On je naveo da strategija treba da sadrži podatke o nacionalnom fondu zgrada, utvrđivanje troškovno optimalnih pristupa obnovi relevantnih vrsta zgrada za klimatsku zonu, kreiranje politike i mjera za podsticanje troškovno-optimalne dubine ili drugih nivoa obnove zgrada tokom dugoročnih ciljeva obnove, kao i procjene bazirane na dokazima očekivanih ušteda energije.

„Prema dogovorenim principima, strategiju BiH činiće strategija obnove zgrada Republike Srpske, strategija Federacije BiH i strategija distrikta Brčko“, kaže Gaćanović.

On je dodao da će za izrade pojedinačnih strategija biti zadužene radne grupe koje će se formirati na nivou entiteta i distrikta, a tehničku asistenciju i podršku obezbijediće NJemačko društvo za međunarodnu saradnju /GIZ/, kroz projekat „Podsticanje energetske efikasnosti u BiH“.

Radnom grupom za izradu strategije obnove zgrada Republike Srpske koordinisaće Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a činiće je i predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Privredne komore i drugih.

Prema dogovorenoj dinamici, strategija Republike Srpske bi trebalo da bude donesena do septembra 2018. godine, a njom bi trebalo da bude određena dugoročna vizija za obnovu stambenih i nestambenih zgrada do 2050. godine.

Izvor: Srna