Projektom savremenog sistema za navodnjavanje do razvoja poljoprivredne djelatnosti na 2.000 hektara

29.12.2020.     Privreda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srpske, Grad Trebinje i „Hidroelektrane na Trebišnjici“ pokrenuli su višemilionski projekat izgradnje sistema za navodnjavanje koji obuhvataju Trebinjsko polje sa Zubačkim platoom, gornji dio Ljubomira (Vrpolje, Bare i Mosko), Zavođe (obuhvata sela G.i D. Vrbno, Budoši i Jasen), Mrkonjiće, Drijenjane i Gomiljane, čime se stvaraju uslovi za kultivisanje i oživljavanje poljoprivredne proizvodnje na površini od preko 2.000 hektara.

Izvršni direktor Direkcije za proizvodnju i tehničke poslove, Ilija Tamindžija  ističe da je ovaj projekat sjajan primjer saradnje pomenutih institucija i  dokaz da se do značajnih rezultata najbrže dolazi zajedničkim radom i zalaganjem  slijedeći potrebe građana i opšte interese.

Učešćem u realizaciji ovog projekta, pored ispunjavanja svojih obaveza iz vodoprivrednih dozvola, trudimo se da doprinesemo razvoju poljoprivredne proizvodnje i da dovođenjem tehničke vode poboljšamo uslove života u prigradskim naseljima i u najvećem broju hercegovačkih sela. Paralelno sa postavljanjem cjevododa, postavljeni su i optički kablovi za internet i digitalni TV signal i asfaltirani su značajni dijelovi saobraćajnica, čime su stvoreni preduslovi za oživljavanje sela i intenzivnije bavljenje seoskim turizmom “, istakao je Tamindžija.

Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda Grada Trebinja, navodi da se na  poziv za korišćenje novoizgrađenog sistema za novodnjavanje na području Trebinjskog i Petrovog polja, koji dijelom pokriva i Zubački plato, prijavilo oko 550 domaćinstava iz mjesnih zajednica sa ovih područja.

Jedan od glavnih projektanata sistema Duško Vujović iz „Hidroelektrana na Trebišnjici“ objašnjava da je završena izgradnja primarne vodovodne mreže na području Zubačkog platoa, koji sa sistemom za navodnjavanje Trebinjskog polja predstavlja jedinstvenu hidrotehničku cjelinu sa sedam pumpnih stanica, pet rezervoara i više od 120 kilometara cjevovoda.

Navodnjavanje na teritoriji Grada Trebinja ima dugu tradiciju, zahvaljujući kojoj su stečena značajna iskustva u korišćenju raznih tehnika navodnjavanja, počevši od najjednostavnijih, koje za navodnjavanje koriste kola (dolape) i kanale, do navodnjavanja uz pomoć sistema pod pritiskom (tifonima, kišnim krilima, navodnjavanje „kap po kap“…). Tehnika dopremanja i raspodjele vode koja se koristila kod starih sistema ima niz poteškoća te zahtijeva ogroman manuelni rad i dodatnu obradu zemljišta, dok je za savremene sisteme „pod pritiskom“ za navodnjavanje potrebno otvoriti samo jedan zatvarač na parceli. Iako ovi moderni sistemi zahtijevaju značajna finansijska sredstva za dovođenje vode do parcele i izgradnju sistema na samoj parceli, oni omogućavaju kontrolisano dodavanje vode, prihranu i zaštitu gajenih kultura te eventualnu zaštitu od kasnih mrazeva, mijenjajući mikroklimu navodnjavanih parcela uz izuzetno mali manuelni rad, pa se uložena sredstva vrlo brzo vraćaju. Ovaj sistem će omogućiti korišćenje vode tokom cijele godine u selima po obodu Trebinjskog polja i za pojenje stoke i zalivanje okućnica, uzgoj rasada te plasteničku i stakleničku proizvodnju, gdje se do sada koristila voda iz gradskog vodovoda po višestruko većoj cijeni.“, objašnjava Vujović.

Vujović je dodao da je novoizgrađeni sistem karakterističan i jedinstven u Evropi po visini na koju se ispumpava voda, jer se zahvata iz korira rijeke Trebišnjice sa 267 metara nadmoske visine i pumpa do Ubala na 1.090 metar nadmorske visine.

Poljoprivrednici koji su ove sezone bili u mogućnosti da koriste novi sistem za novodnjavanje uglavnom ističu da su im se prinosi značajno uvećali, da su mogli da imaju i po dvije berbe nekih kultura, da je mnogo lakše obrađivati zemlju, ali i da su uštede vode i finansijskih sredstava značajne. Svi kažu da se na ovakve uslove za život na selu dugo čekalo, da se u realizaciju ovog projekta malo vjerovalo, ali da sada sa više nade gledaju u budućnost.

Hercegovina press

error: Zabranjeno je kopiranje!