Podnesen zahtjev za ekološku dozvolu za izgradnju FE Trebinje 2 – Predviđene 23 trafostanice i godišnja proizvodnja od 85,5 GWh

08.06.2023.     Energetika
Društvo Fotonaponska elektrana 2 Trebinjepredalo je u utorak, 6. juna, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za igradnju Fotonaponske elektrane Trebinje 2.
FE Trebinje 2 planirana je na parceli ukupne površine 901.911 m2, odnosno 90,1911 hektara, označenoj kao k.č. br. 1322/108 (stari premjer) u trebinjskom naselju Zubci.
Pristup predmetnoj parceli omogućen je preko lokalne nekategorisane saobraćajnice koja je direktno povezana na regionalni put prvog reda R1-6104, dionica Aleksina Međa – granica BiH/CG (Sitnica).
Planirani objekti fotonaponske elektrane Trebinje 2 biće sljedećeg sadržaja:
  • Fotonaponski paneli snage 510 Wp
  • Inverteri snage 100 kW
  • Trafostanice (23 trafostanica)
  • Razvodno postrojenje sa TS 20/220 kV
Ostali sadržaj kompleksa predstavljaju:
– Razvod instalacija jednosmjernog napona (razvodni ormari i pripadajuća instalacija)
– Razvod instalacija naizmjeničnog napona (razvodni ormari i pripadajuća instalacija)
– Razvod srednjenaponskih instalacija (Trafostanice i pripadajuća elektroenergetska instalacija)
– Noseće podkonstrukcije fotonaponskih modula
– Sistem zaštite od udara groma, zaštita od indukovanih prenapona, direktnog i indirektnog dodira
– Mjerno mjesto
(Foto: Projektna dokumentacija)

Detaljna obrada vezivanja panela sa invertorima, vezivanje invertora i ormara i dalji AC razvod će biti predmet Glavnog projekta. Prilikom projektovanja potrebno je obratiti pažnju na usklađenost panela i invertera, na padove napona AC i DC krugova, strujna opterećenja i struje kratkih spojeva, na gromobransku i uzemljivačku instalaciju i ostale tehničke parametre kako bi elektrana ispravno radila i bila bezbjedna po ljude i opremu.

Odabirom odgovarajuće opreme ukupna instalisana snaga predmetne solarne fotonaponske elektrane iznosi 53,63 MWp.Fotonaponska elektrana projektovana je iz 23 segmenta na sljedeći način:
– 18 x segment A (2,64 MW) – 47,59 MWp
– 4 h segment V (1,32 MW) – 5,29 MWp
– 1 h segment S (0,77 MW) – 0,77 MWp
Ukupni planirani broj panela je 105.192 (snage 510 Wp), dok ukupni planirani broj pretvarača iznosi 487 (snage 100 kW), uz mogućnost određenih odstupanja prema potrebi investitora, odnosno tačna vrsta i broj panela utvrdiće se projektnom dokumentacijom.
Ukupan planirani broj trafostanica je 23, a projektovane su na sljedeći način:
– 18 MBTS 2500 kVA (2 h 1250 kVA)
– 4 MBTS 1250 kVA (1 h 1250 kVA)
– 1 MBTS 1000 kVA (1 x 1000 kVA)
Odabirom odgovarajuće opreme proračun proizvodnje fotonaponske elektrane na godišnjem nivou iznosi oko 85,5 GWh.
Za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Trebinje 2 odabrani su fotonaponski moduliproizvođača Q CELL’S tipa Q.PEAК DUO ML G – 11 510 Wp, dok je za pretvarače odabran austrijski proizvođač Fronius International GmbH, tipa TAURO 100.0-3-D.
U okviru pratećih sadržaja fotonaponske elektrane planira se izgradnja objekta za upravljanje i nadzor i pomoćnog objekta – skladišta. Objekat je slobodnostojeći, okvirnih dimenzija 6.00 m x 13.00 m, spratnosti prizemlje. U neposrednoj blizini ovog objekta planirao bi se i pomoćni objekat – skladište, okvirnih dimenzija 7.00 m x 10.00 m. Navedeni objekti su zajednički za SE Trebinje 1 i SE Trebinje 2 i njihov položaj i karakteristike će biti tretirani posebnom dokumentacijom.
Satelitski snimak predmetne lokacije (Foto: Projektna dokumentacija)Satelitski snimak predmetne lokacije
 
Opis stanja lokacije
Predmetna lokacija se nalazi jugoistočno od urbane matrice Trebinja, na udaljenosti od oko 12 km. Pristup se odvija sa lokalnog (makadamskog) puta Trebinje-Ubla, koji se spaja na regionalni put R-429 Trebinje-Herceg Novi. Udaljenost od regionalnog puta do predmetnog lokaliteta iznosi oko 2 km. Zemljište na kojem se planira izgradnja solarne elektrane je neizgrađeno. Parcele su obrasle niskim rastinjem i u manjem dijelu visokim zelenilom. Teren je u blagom nagibu. Pad terena je od sjeveroistoka ka jugozapadu, oko 2°.
Odabrana lokacija zadovoljava uslove potrebne za izgradnju solarne elektrane.
Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole izradio je Institut za građevinarstvo Banjaluka, Poslovna jedinica Trebinje.
Ekapija

error: Zabranjeno je kopiranje!