Okružni privredni sud u Trebinju zapošljava STRUČNOG SARADNIKA

12.10.2021.     Vijesti

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U TREBINjU raspisao je JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto:

Stručni saradnik – 1 (jedan) izvršilac

1. Opis poslova:
Sarađuje i pomaže sudijama u radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, obavlja i druge stručno pomoćne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda u cilju priprema za vršenje pravosudne funkcije.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

2. Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

  • da je državljanin Republike Srpske,odnosno BiH
  • da je stariji od 18 godina,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  • da nije osuđivan za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
  • da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

3. Posebni uslovi:

  • VSS – diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
  • poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti foto-kopije sljedećih dokumenta:

  • diploma o stečenom obrazovanju (priznata diploma ukoliko nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je stečena u van teritorije bivše SFRJ nakon 6.aprila 1992. god).
  • lična karta ili pasoš
  • potvrdu o položenom pravosudnom ispitu

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Podnesena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na obrazcu, koji se može preuzeti u prostorijama suda i na internet stranici suda: okpriv.sud-trebinje.pravosuđe.ba. Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Okružni privredni sud u Trebinju, Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biti će pozvani na razgovor sa predsjednikom suda.
Izabrani kandidat je dužan da u roku od 7 dana, od dana objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostavi sljedeća dokumenta (original ili ovjerenu foto-kopiju): diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca), ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

error: Zabranjeno je kopiranje!