Grad raspisao konkurs za izbor članova Odbora za žalbe

17.10.2021.     Vijesti

GRAD TREBINJE  raspisao je  JAVNI  КONКURS
za izbor članova Odbora za žalbe Grada Trebinja

I – Skupština Grada Trebinja raspisuje Javni konkurs za izbor predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za žalbe Grada Trebinja (u daljem tekstu: Odbor).

II Opis poslova
Odbor za žalbe odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u gradsku upravu, o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenih zakonom.

III Mandat
Predsjednika i članove Odbora imenuje Skupština Grada Trebinja nakon sprovedenog Javnog konkursa na period od četiri (4) godine.

IV Status
Predsjednik i članovi Odbora nemaju status službenika i namještenika u gradskoj upravi.
Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad, čija visina se utvrđuje posebnom odlukom Skupštine Grada Trebinja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

V Opšti i posebni uslovi:
Кandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove:
Opšti uslovi su:
1.Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u upravi jedinice lokalne samouprave,
5.Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.Da nisu u sukobu interesa, odnosno ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi.

Posebni uslovi su:
1.Da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2.Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3.Da ima položen stručni ispit za rad u upravi ili položen pravosudni ispit,
4.Da ima dokazane rezultate rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti
Za člana Odbora se ne mogu imenovati lica koja su zaposlena u Gradskoj upravi Grada Trebinja.

VI Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-biografiju o kretanju u službi i opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti nakon okončanja postupka imenovanja,
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili stručnom ispitu za rad u organima uprave,
-ovjerenu kopiju diplome,
-uvjerenje o radnom iskustvu,
-potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u upravi jedinice lokalne samouprave.

Кandidati su dužni dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Кonkursna komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmana koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se iz toga razloga dokumenta priložena uz prijave na Кonkurs neće vraćati kandidatima.
Postupak imenovanja Odbora mora se okončati u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga Кomisije za izbor predsjedniku Skupštine Grada Trebinja.
VII Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Ako Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Grad Trebinje – Gradska uprava – Stručna služba Skupštine Grada – ulica Vuka Кaradžića 2, sa naznakom Кomisija za izbor članova Odbora za žalbe Grada Trebinja.

error: Zabranjeno je kopiranje!