Centar srednjih škola Trebinje traži profesore italijanskog, istorije i geografije

12.10.2021.     Vijesti

JU CSŠ TREBINJE raspisao je КONКURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

1. Nastavnik italijanskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.
2. Nastavnik istorije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.
3. Nastavnik geografije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 14 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RSbr.41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS, br. 29/12, 80/14 i 83/15).
Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19).

Uz prijavu na Кonkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Кonkursa:
1.Uvjerenje o državljanstvu;
2.Izvod iz matične knjige rođenih;
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na Кonkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
5.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Кandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Кonkursa:
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Кandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:
1.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
2.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;
3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.
4.Ovjerena foto-kopija radne knjižice;
5.Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
6.Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
7.Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Кonkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti „Prijava na Кonkurs za zapošljavanje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše“) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Кarađorđa br.1, 89101 Trebinje.
Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 22.10.2021. u 1200 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 19.10.2021. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.
Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Кonkursa neće se razmatrati.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

error: Zabranjeno je kopiranje!