Želite da postavite štand u centru- evo lokacija i cijena

30.04.2018.     Vijesti

Grad Trebnje raspisao je javni oglas za dodjelu privremenih lokacija za postavljanje štandova u Starom gradu kod Andjelkine kapije, na ulazu u park kod spomenika Jovanu Dučiću, kod kamenog mosta ( spomenik Luki Vukaloviću).  Početna cijena zauzimanja štanda je 30 KM po metru kvadratnom, a ponude se otvaraju za 15 dana.

Štandovi po odluci Skupštine moraju biti tipski.

JAVNI OGLAS
za dodjelu privremenih lokacija za zauzimanje javnih površina

Grad Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 2 oglašava dodjelu privremenih lokacija na javnim površinama, a na zemljištu označenom kao:
k.č.broj 2575/1 (plato ispred zapadnog ulaza u Stari grad)-punkt br 1 (5 lokacija);​
k.č.broj 2160/1 (plato u Starom gradu južno od Anđelkine kapije)-punkt br.2
(5 lokacija);
k.č.broj 1898/1 (ulaz u park kod spomenika Jovanu Dučiću)-punkt br.3 (5 lokacija) i
k.č.broj 362 (popločana površina kod kamenog mosta kod spomenika Vojvodi Luki Vukaloviću- punkt br 4 (5 lokacija).
Na svakom punktu lokacije su obilježene brojevima od 1 do 5.
Početna cijena zauzimanja iznosi 30 KM/m2.
Mjesečna taksa će se obračunavati prema najvišoj ponuđenoj cijeni za svaku lokaciju posebno.
Dodjela privremenih lokacija će se izvršiti prikupljanjem pismenih ponuda .
Pismene ponude se podnose za svaki punkt posebno u zatvorenim kovertama,sa obaveznom naznakom na omotu koverte „broja punkta i broja lokacije“ za koji se ponuda podnosi i naznakom „ne otvarati“ pismena ponuda.
Zatvorene koverte se podnose neposredno u prijemnoj kancelariji Grada Trebinja ili preporučenom pošiljkom na adresu Grad Trebinje-Komisija za sprovođenje javnog oglašavanja,Vuka Karadžića br.2.
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja.
Ponude mogu podnijeti sva pravna i fizička lica.
Redosljed prvenstva za dodjelu lokacije se određuje prema visini ponuđenog iznosa.
Ako su dva ili više učesnika ponudili isti najviši iznos prvenstvo ima ponuđač čija je ponuda ranije prispjela.
Ako za navedenu lokaciju nakon provedenog postupka javnog oglašavanja nema zainteresovanih lica ista se može dodijeliti neposrednom pogodbom putem zahtjeva za dodjelu.
Rezultat javnog oglašavanja utvrđuje Komisija zaključkom.
Zaključak o rezultatu oglasa dostaviće se preporučenom pošiljkom svim učesnicima u roku od osam dana od dana zaključenja oglasa odnosno konkursa i objaviće se na oglasnoj tabli Gradske uprave.
Učesniku koji je ponudio najveću cijenu će se izdati lokacijski uslovi, a nakon toga rješenje o komunalnoj naknadi za zauzimanje javne površine.
Učesnik javnog nadmetanja ima pravo da u roku od osam dana od prijema zaključka uloži prigovor Gradonačelniku.
Prigovor se podnosi u pismenoj formi putem Komisije.
Prigovor sa prijedlogom da se isti usvoji odnosno odbije sa obrazloženjem Komisija je dužna dostaviti Gradonačelniku radi donošenja konačne odluke najkasnije u roku od 8 dana od od dana podnošenja prijedloga.
Ovaj oglas i podloge sa naznačenim dispozicijama i brojevima punktova i lokacija koje su predmet privremenog zauzimanja objaviće se i na oglasnoj tabli Gradske uprave i zvaničnoj internet stranici Grada Trebinja.
Detaljnija obavještenja i uvid u dokumentaciju mogu se obaviti svakim radnim danom od 0700 do 1500 časova, u vrijeme trajanja oglasa, u Odjeljenju za prostorno uređenje,Vuka Karadžića br 2-kancelarija br.21.

Hercegovina press