Tehnički opis termotehničkih instalacija Kulturnog centra Trebinje

13.09.2017.     Vijesti

Objekat se sastoji iz četiri etaže (prizemlje, galerije i dva sprata).

 Projekat termotehničkih instalacija urađen je na osnovu arhitektonsko – građevinskog projekta, Projektnog zadatka i snimanja postojećeg stanja. Proračun toplotnih gubitaka je urađenprema standardu DIN 4701, a toplotnog opterećenja prema VDI 2078.Koeficijenti prolaza toplote su usvojeni iz arhitektonsko-građevinskog projekta.Unutrašnje projektne temperature su usvojene prema namjenama i zahtjevima iz Projektnog zadatka.

  1. Bioskopska (kino) sala (sistem „S-1“)

Ventilacija, zagrijavanje u zimskom i hlađenje u ljetnjem periodu Kino sale ostvaruje se radom klima komore. Klima komora se sastoji od prigušivača buke, mješne sekcije, potisnog ventilatora, razmenjivača toplote(Qg = 54 kW, režim tople vode 75/55ºC i Qh = 76 kW režim hladne vode 7/12ºC), filtera, potisnog ventilatora i prigušivača buke. Usis spoljašnjeg (svježeg) vazduha ostvaruje se preko protivkišne rešetke smještene na fasadi Mašinske sale u prizemlju objekta. Da bi se, pored zadovoljavanja toplotnih potreba i potreba za hlađenjem Kino sale, zadovoljile i potrebe za provjetravanjem, predviđeno je da klima komora ima mogućnost da radi 0 ÷ 100% spoljašnjeg (svježeg) vazduha. Količina svježeg vazduha se zadaje preko automatike koja upravlja radom klima komore. U projektnim uslovima predviđeno je da sistem radi sa 50% svježeg vazduha i 50% recirkukacionog vazduha.

Pripremljena količina vazduha (10 000 m3/h) se distribuira izolovanim kanalima od pocinkovanog lima vođenim u spuštenom stropu prizemljai ubacuje u Kino salu preko vrtložnih difuzora sa regulatorima protoka.Izvlačenje vazduha (9 000 m3/h) vrši se preko aluminijumskih rešetki sa regulatorom protoka, koje su ugrađene sa donje strane kanala. Kanal za izvlačenje vazduha je od pocinkovanog lima i nalazi se u spuštenom stropu. Jedan dio od ukupne količine odvodnog vazduha, izvlači se iz predprostora Kino sale.Otpadni vazduh iz klima komore se distribuira na krov Mašinske sale izbacuje u okolinu.

Automatska regulacija klima komore se vrši na sledeći način: Regulacija temperature vazduha u Kino sali na zadatu vrijednost u zimskom režimu rada sa vođenjem temperature u prostoriji prema spoljnoj u ljetnjem režimu, uz ograničavanje minimalne i maksimalne temperature ubačenog vazduha. Integrisana je preklopna i funkcija zaštite od zamrzavanja toplovodnog grijača. Sistem, uglavnom, radi sa stalnim odnosom svježeg i recirkulacionog vazduha. Regulacija odnosa svježeg i recirkulacionog vazduha je sa vođenjem prema spoljnoj temperaturi u ljetnjem i zimskom režimu rada, kada te temperaturu budu nepovoljnije od spoljnih projektnih uslova (tada će se smanjivati udio svježeg vazduha). Tokom ljeta, kao i u prelaznim periodima, kad je spoljna temperatura niža od temperature u Kino sali, a tun prekorači temperaturu ugodnosti zbog dobitaka toplote, sistem može da radi sa 100% svježeg vazduha. Kada su u toku ljeta dnevne temperature visoke, ovakav način rada se može koristiti u toku noći za pothlađivanje prostorije.

  1. Pozorišna sala (sistem „S-2“)

Ventilacija, zagrijavanje u zimskom i hlađenje u ljetnjem periodu Pozorišne sale ostvaruje se radom klima komore. Klima komora se sastoji od prigušivača buke, mješne sekcije, potisnog ventilatora, razmenjivača toplote (Qg = 81 kW, režim tople vode 75/55ºC i Qh = 118 kW režim hladne vode 7/12ºC), filtera, potisnog ventilatora i prigušivača buke. Usis spoljašnjeg (svježeg) vazduha ostvaruje se preko protivkišne rešetke smještene na fasadi Mašinske sale u prizemlju objekta. Da bi se, pored zadovoljavanja toplotnih potreba i potreba za hlađenjem Pozorišne sale, zadovoljile i potrebe za provjetravanjem, predviđeno je da klima komora ima mogućnost da radi 0 ÷ 100% spoljašnjeg (svježeg) vazduha. Količina svježeg vazduha se zadaje preko automatike koja upravlja radom klima komore. U projektnim uslovima predviđeno je da sistem radi sa 50% svježeg vazduha i 50% recirkukacionog vazduha.

Pripremljena količina vazduha (16 000 m3/h) se distribuira izolovanim kanalima od pocinkovanog lima vođenim u spuštenom stropu prvog sprata i ubacuje u Pozorišnu salu preko aluminijumskih rešetki i trostranih anemostata sa regulatorima protoka. Jedan deo od ukupne količine vazduha se ubacuje i u prostor iza bine. Izvlačenje vazduha (14 400 m3/h) vrši se preko aluminijumskih rešetki sa regulatorom protoka, koje su ugrađene u binu i u donjoj zoni po obodu Pozorišne sale. Kanal za izvlačenje vazduha je od pocinkovanog lima i nalazi se u spuštenom stropu prizemlja. Plenum kutije rešetki za izvlačenje vazduha, su povezane sa kanalom fleksibilnim vezama.Otpadni vazduh iz klima komore se distribuira na krov Mašinske sale izbacuje u okolinu.

Automatska regulacija klima komore se vrši na sledeći način: Regulacija temperature vazduha u Pozorišnoj sali na zadatu vrijednost u zimskom režimu rada sa vođenjem temperature u prostoriji prema spoljnoj u ljetnjem režimu, uz ograničavanje minimalne i maksimalne temperature ubačenog vazduha. Integrisana je preklopna i funkcija zaštite od zamrzavanja toplovodnog grijača. Sistem, uglavnom, radi sa stalnim odnosom svježeg i recirkulacionog vazduha. Regulacija odnosa svježeg i recirkulacionog vazduha je sa vođenjem prema spoljnoj temperaturi u ljetnjem i zimskom režimu rada, kada te temperaturu budu nepovoljnije od spoljnih projektnih uslova (tada će se smanjivati udio svježeg vazduha). Tokom ljeta, kao i u prelaznim periodima, kad je spoljna temperatura niža od temperature u Pozorišnoj sali, a tun prekorači temperaturu ugodnosti zbog dobitaka toplote, sistem može da radi sa 100% svježeg vazduha. Kada su u toku ljeta dnevne temperature visoke, ovakav način rada se može koristiti u toku noći za pothlađivanje prostorije.

3.Ulazni hol, prateće prostorije, izložbene sale i hodnici

Na spratu je predviđeno provetravanje otvaranjem prozora u svim prostorijama. U glavnoj izložbenoj sali, kanalski FC aparati mogu raditi sa svježim vazduhom (1000 m3/h). Mješavina svježeg i recirkulisanog vazduha se hladi/grije strujanjem preko razmenjivača toplote u kanalskim jedinicama.Tako pripremljen vazduh se ubacuje u izložbeni prostor preko aluminijumskih rešetki.Otpadni vazduh (1000 m3/h) seizvlači iz izložbenog prostora, prestrujavanjem kroz prostor za plakate, pomoću zidnog aksijalnog ventilatora (sistem “V-7”, HMX-350, proizvod “S&P”) na fasadiobjekta i izbacuje u okolinu.

Za zagrijavanje ulaznog hola i pratećih prostorja zimi, odnosno hlađenje ljeti, ugrađeni su kasetni ventilator-konvektori dok su u izložbenim salama, kancelarijama i hodnicima na prvom spratu ugrađeni parapetni i kanalski ventilator-konvektori. Primjenjen je dvocijevni sistem sa prebacivanjem: zimi struji topla vodatemperaturskog režima 45/400C, a ljeti hladna voda režima 7/120C. Horizontalna cijevnamreža je vođena pod stropom prizemlja. Izolovana je termičkom izolacijom sa parnom branom debljine 13 mm.

Vertikale sa kojih se vodom snabdevaju parapetni FC aparati u kancelarijamai razdelni ormarići sa kojih se napajaju FC aparati u izložbenim salama, vođene su vidno uz zidove. Na ulazu u svaki FC aparatpostavljeni su ručni regulacioni ventili ili radijatorski navijci sa prethodnim podešavanjem koji služe zabalansiranje cijevne mreže. Na povratnom vodu su ugrađeni loptasti ventili.Regulacija unutrašnje temperature u prostorijama omogućena je preko zidnih termostata ili termostata na samom uređaju (kod parapetnih FC aparata).

Za odvođenje kondenzata iz FC aparata izvedena je kondenzna mreža od PVC cijevi, koja se vodi od svakog FC aparata do najbližeg odvoda za kišnicu.

4.Kuhinja u sklopu Kafea

U prostoru kuhinje, iznad termičkog bloka, ugrađene su dve EKO haube. EKO haubom se oko 30% od ukupne količine odvedenog vazduha izvlači iz prostora, a 70% je svež, prethodno filtriran vazduh koji se posebnim ventilatorom dovodi do haube.  Izvlačenje cca 2800 m3/h otpadnog vazduhasa haube (sistem „V-2“) se vrši krovnim ventilatorom tip “MAX – TEMP CTVB/4-315”, proizvod “S&P”.  Količina svežeg vazduha od 1 600 m3/h se do EKO haube (sistem „V-5“) doprema pomoću kanalskog ventilatora, tip “Lineo VO 315 proizvod „Vortice”. Svježi vazduh svojim strujanjem pomaže postizanje efikasnog odsisavanja svih isparenja iznad termo bloka u kuhinji kao i bolje izdvajanje masnoća na žičanom filteru.

Odsisani vazduh iz kuhinje se nadoknađuje prestrujavanjem vazduha iz Kafea.

Prostor kuhinje se drži u stalnom podpritisku, kako se mirisi iz kuhinje ne bi širili u restoran i okolne prostorije.

  1. Klimatizacija Kafe-a

Za ventilaciju, zagrijavanje u zimskom i hlađenje u ljetnjem perioduKafeapredviđen je vazdušni sistem, kojim se obezbeđuje zahtevana unutrašnja temperatura tun = 20ºC zimi, odnosno tun = 26ºC ljeti. Sistem se sastoji od dva kanalska ventilator-konvektora (ukupnogprotoka vazduha na 2. brzini6800 m3/h). Da bi se, pored zadovoljavanja potreba za grijanjem i hlađenjem, zadovoljile i potrebe za ventilacijom, sistem radi sa ukupno 3000 m3/h svježeg vazduha. U ljetnjem periodu i prelaznim preriodima godine, mješavina svježeg i recirkulisanog vazduha se hladi/grije strujanjem preko razmenjivača toplote u kanalskim jedinicama. Tako pripremljen ubacni vazduha se distribuira izolovanim kanalima od pocinkovanog limai ubacuje u prostor kafea preko aluminijimskih rešetki i kvadratnih anemostata. Izvlačenje 3800 m3/h odvodnog, recirkulacionog vazduha vrši se preko aluminijumskih rešetki ugrađenih na plenum kutijama ventilator konvektora u zoni iznad šanka. Određena količina (3000 m3/h) se jednorednim rešetkama i kanalima od pocinkovanog lima izvlači iz kafeau zoni iznad staklenih portala i kao otpadni vazduh, distribuira pomoću dva kanalska ventilatora u paralelnoj sprezi (sistem “V-3”, “Lineo VO 315 proizvod „Vortice”) do fasade objekta i izbacuje u okolinu.

Za izvlačenje vazduha iz sanitarnih prostorija predviđen je nezavisni lokalni sistem. Preko PV ventila i PVC cevima  pomoću kanalskog ventilatora (sistem „V-4“, Lineo 160 VO, proizvod “Vortice”) izvlači se 300 m3/h tpadnog vazduha. Odpadni vazduh se distribuira do fasade i izbacuje u okolinu.

  1. Instalacija radijatorskog grijanja

U svim prostorijama gde je potrebno samo grijanje, izveden je radijatorski sistem. Iz kotlovnice polaze dvije nezavisne grane radijatorskog grijanja: jedna kojom se topla voda dovodi do radiajatora u kulturnom centru i druga kojom se snabdevaju radijatori u stambenoj jedinici.

Projektovan je dvocijevni sistem toplovodnog grijanja temperaturskog režima 50/40ºC u projektnim uslovima. Ugrađeni su panelni radijatori, a u kupatilu stambene jedinice je ugrađen sušač peškira. Horizontalni razvod tople vode je vođen čeličnim cijevima pod tavanicom prizemlja. Radijatorski priključci se vode vidno uz zidove.Na ulazu u grejna tela postavljeni su termostatski ventili sa termoglavama, a na izlazu radijatorski navijci.

5.Kotlovnica

Ukupne potrebe za toplotom približno iznose235 000 kW. Kao primarni izvor toplote ugrađen je jedan toplovodni kotao na lož ulje, tip “Logano SK 655”, proizvod “Buderus“, nazivnog kapaciteta po 250 kW.

Sa razdelnika tople vode u kotlarnici polazi 7 grana:

– Grana 1 –Klima komora za Kino salu (Sistem „S-1“)                        54 000           W

– Grana 2 – Klima komora za Pozorišnu salu (Sistem „S-2“)   81 000         W

– Grana 3 – Radijatorsko grijanje Kulturnog centra                 18 000           W

– Grana 4– Radijatorsko grijanje Stambene jedinice                   5 000          W

– Grana 5 – FC aparati u Kulturnom centru                                33 000         W

– Grana 6 – Prostorije OSA/OBA                                                     4 000          W

– Grana 7 – FC aparati u Kafe-u                                                      40 000           W

________________

Ukupno:      235 000         W

 

Svaka grana potrošača ima svoju cirkulacionu pumpu, dok se cirkulacija vode u krugu kotla obavlja primarnom cirkulacionom pumpom.

Na razdelniku i povratnim granama postavljeni su živini termometri sa zaštitnom  čaurom i opsegom merenja 0 do 120 °C, a na razdjelniku i sabirniku manometri opsega merenja 0 do 6 bar.  Na povratnim granama su ugraženi ručni regulacioni ventili sa kosim sjedištem, koji služe za balansiranje protoka vode u odgovarajućim granama.

Svi cijevni vodovi tople vode u kotlarnici su toplotno izolovani mineralnom vunom u oblozi od Al lima.

Kotao je povezan na postojeći dimnjak koji je prethodno pregledan, očišćen i doveden u funkcionalno stanje.

6.Rashladni agregat – toplotna pumpa

Za ukupan instalisani rashladni kapacitet objekta, i uzimajući u obzir faktor jednovremenosti rada instalacija, za hlađenje objekta ugrađen je jedan rashladni agregat (čiler) u izvedbi toplotne pumpe sa vazduhom hlađenim kondenzatorom, tip “SysaquaH 210”, proizvod “Systemair” nazivnog rashladnog učinka 195 kW, režima hladne vode 7/12°C. Grejni učinak toplotne pumpe je 226 kW pri spoljnoj temperaturi 7°C i režimu vode 45/40°C. Rashladni fluid je freon R410A, a čiler radi sa mješavinom voda/glikol (20% glikola), radi zaštite instalacije od zamrzavanja u zimskom periodu. Rashladni agregat je postavljen na zelenoj površini pored objekta na posebno predviđenom betonskom postolju.

U prelaznim režimima toplotna pumpa se koristi za grijanje objekata.

  1. Hlađenje garderoba i tehničkih prostorija

Za hlađenje garderoba i tehničkih prostorija (REKsoba i prostorije za projektore) ugrađeni su split sistemi sa direktnom ekspanzijom rashladnog fluida. Svi relevantni podaci (toplotno opterećenje i unutrašnje temperature) su dobijeni od krajnjeg korisnika. Ugrađeni su takvi klima uređaji koji mogu da rade u režimu hlađenja i pri niskim spoljnim temperaturama, bliskim zimskim projektnim uslovima.

Za odvođenje kondenzata iz unutrašnjih jedinica split sistema izvedenaje kondenzna mreža od PVC cijevi, koja jevođena do najbližeg odvoda za kišnicu.

m-Kvadrat