Svi subjekti da učestvuju u kreiranju razvoja infrastrukture Trebinje

10.02.2017.     Vijesti

U Trebinju je danas održan sastanak Koordinacionog  tima za izradu srednjoročnog Plana kapitalnih investicija, za period 2017-2022.godina na kome je istaknuto da je neophodno da se aktiviraju svi subjekti u gradu, kako pravna tako i fizička lica i da učestvuju  u kreiranju razvoja infrastrukture grada.

Trebinje, Koordinacioni tim

Na sastanku je rečeno da će se na  ovaj način grad razvijati planski i ravnomjerno, sa tačno definisanim izvorima finansiranja za svaku investiciju, te naglašeno  da se radi o integralnom planu u kome će biti obuhvaćene sve investicije koje će se realizovati na teritoriji Grada, bez obzira ko je investitor.

Gradonačelnik Trebinja i predsjednik tima Luka Petrović je  informisao sve članove o pravcima razvoja grada, kao i o važnijim projektima koji su u fazi realizacije ili će se realizovati u narednom periodu.

Trebinje, Koordinacioni tim

Zadatak Koordinacionig tima je da pripremi potrebnu dokumentaciju , odnosno Odluke, Pravilnike, Obrazac za kandidovanje projekata,  javni poziv za kandidovanje projekata, boduje sve pristigle projekte i sačini nacrt srednjoročnog Plana kapitalnih investicije koji će predlagač predložiti Skupštini na usvajanje .

Na sastanku je zaključeno da se za prvu narednu sjednicu Skupštine Grada pripreme Odluke , kako bi se moglo pristupiti realizaciji  postavljenih zadataka.

Članovi tima su predstavnici gradske administracije, predstavnici javnih preduzeća, privrede iz realnog sektora, javnih ustanova, mjesnih zajednica.

Hercegovina press