JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama

20.09.2017.     Vijesti

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), tačke XV Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor, imenovanje i razriješenje organa u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Trebinje (“Službeni glasnik Grada Trebinje”, broj 4/17), tačke III Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor, imenovanje i razrješenje članova Upravnog odbora u „Agrarnom fondu Grada Trebinja“ (“Službeni glasnik Grada Trebinje”, broj 8/17), tačke I Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama i članova nadzornog odbora u javnom preduzeću čiji je osnivač Grad Trebinje, („Službeni glasnik Grada Trebinja“, broj 10/17) i tačke I Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora u „Agrarnom fondu Grada Trebinja“ (“Službeni glasnik Grada Trebinje”, broj 8/17), Skupština Grada Trebinja raspisuje:

PONOVNI JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama i članova nadzornog odbora u javnom preduzeću čiji osnivač je Grad Trebinje i članove upravnog odbora Agrarnog fonda Grada Trebinja

I-Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama i članova nadzornog odbora u javnom preduzeću čiji osnivač je Grad Trebinje, i to:
1. Pet članova Upravnog odbora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Trebinje, i to iz reda
– predstavnika osnivača
– predstavnika savjeta roditelja
– predstavnika stručnog vijeća predškolske ustanove
2. Tri člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Trebinje
3. Tri člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Trebinje
4. Tri člana Upravnog odbora JU „Turistička organizacija Grada Trebinja“ Trebinje
5. Tri člana Upravnog odbora JU „Trebinjesport“ Trebinje
6. Tri člana Upravnog odbora JU „Kulturni centar“ Trebinje
7. Tri člana Upravnog odbora JU“Bazeni“ Trebinje.

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova tri člana Upravnog odbora „Agrarnog fonda Grada Trebinje“.

II-Opis poslova:
Upravni i nadzorni odbori obavljaju poslove u skladu sa zakonom, statutom i drgim opštim aktima javnih ustanova, preuzeća i fondova.
Upravni i nadzorni odbori za svoj rad odgovaraju Skupštini Grada Trebinje.

III- Mandat:
Kandidati za članove upravnih i nadzornih odbora biraće se na period od četiri godine.

IV- Status:
Aktom o imenovanju članovi upravnih i nadzornih odbora ne zasnivaju radni odnos.

V- Opšti uslovi za sve kandidate:
1. da su stariji od 18 godina,
2. da su državljani RS i BiH,
3. da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti BiH (bilo na nivou države ili entiteta, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa),
4. da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom (čl. 9. tačka 1. Ustava BiH),
5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje navedenih poslova i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

VI-Posebni uslovi za sve kandidate:
– visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna sprema ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 odnosno 240 ECST bodova,
– poznavanje problematike u djelatnostima kojima se bavi javna ustanova/fond,
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja,
– dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.

VII-Sukob interesa:
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08 i 52/14).
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

VIII-Potrebna dokumenta:
Uz prijavu za konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u orginalu ili ovjerenoj kopiji:
1. Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest mjeseci,
2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
3. Ovjerenu fotokopiju lične karte,
4. Dokaz o stručnoj spremi,
5. Dokaz o radnom iskustvu i biografiju o kretanju u službi,
6. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 mjeseci,
7. Izjava da ne postoji sukob interesa, ovjerenu od nadležnog organa,
8. Izjava da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti BiH, ovjerenu od nadležnog organa,
9. Izjava da se na njih ne odnosi član IX Ustava BiH, ovjerenu od nadležnog organa.

Kandidati su dužni dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obavješteni.
Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmana koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se iz toga razloga dokumenta priložena uz prijave na Konkurs neće vraćati kandidatima.

IX-Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „EuroBlic“ i web-stranici Gradske uprave.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Grad Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom: „Konkursna komisija za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora“.

 

Hercegovina press