Grad Trebinje od reklamnih panoa godišnje zaradi svega 12 hiljada maraka

15.06.2017.     Vijesti

Grad su bukvalno preplavili reklamni panoi. Ima ih svugdje, pored puteva, na stubovima javne rasvjete, trotoarima, travnjacima…  Najupečatljivija su promotivna obilježja objekata i brendova uz magistralne i gradske saobraćajnice koja „bodu“ oči i vozačima i pješacima i reklame na putokaznim tablama.

One se, vjerovali ili ne ne naplaćuju. Grad Trebinje je krajem 2015. godine  realizovao projekat „Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije“ koji je finansirala Evropska unija, a u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora  koji je imao za cilj da doprinese razvoju regionalnog turizma, te su tada postavljene i bijele reklamne table ispod saobraćajnih znakova, kao i ostale koje su bile u sklopu projekta.

Kada je riječ o reklamnim panoima koji su pojedinačno postavljeni uz magistralne i gradske saobraćajnice na osnovu  Odluke o komunalnim taksama pored magistralnih puteva reklamni panoi se ne naplaćuju. Rješenje o postavljanju natpisa u zaštitnom pojasu regionalnog, odnosno magistralnog puta donosi JP „Putevi“ Republike Srpske, dok je visina naknade za postavljanje istih određena „Uredbom o naknadama za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva“.


Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove utvrđuje visinu takse na osnovu odgovarajućih akata koje donosi Odjeljenje za prostorno uređenje. Visina komunalne takse utvrđuje se Tarifom komunalnih taksi, koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama.

Za postavku reklamnog panoa neophodno je podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova za zauzimanje javne površine postavljanjem reklame. Reklame se uglavnom postavljaju pojedinačno na sopstvenom nosaču, u svemu prema podnesenom zahtjevu i prostornim mogućnostima.
Za postavljenu reklamu podnosilac zahtjeva je dužan plaćati komunalnu taksu čiji iznos zavisi od dimenzija i tehničkih karakteristika reklame (svjetleća ili ne, dvostrana ili jednostrana i sl.) i iznosi od 4KM/m² pa do 30KM/m² mjesečno.


Ukoliko se pitanje odnosi na postavljanje znakova turističke signalizacije ( znakovi obavještenja, putokazne table do objekata i sl.) oni se postavljaju na već postojeće ili novopostavljene stubove, u zavisnosti od zahtjeva i prostornih mogućnosti, a u svemu prema Pravilniku o sadržaju i načinu isticanja turističke signalizacije.
Pravilnikom se propisuju oblik i dimenzije table, sadržaj i oblik teksta, specifikacija piktograma i strelice, dozvoljeni broj tabli na jednom nosaču i sl..
Takođe se za postavku znaka plaća mjesečna komunalna taksa u iznosu od 4KM/m², ukoliko su dimenzije znaka do 1m², 5 KM/m² ukoliko su dimenzije do 2 m² i 6KM/m², ukoliko su dimenzije znaka 2-4m².

Grad Trebinje na osnovu reklamnih panoa godišnje inkasira 12 hiljada konvertibilnih maraka.

Hercegovina press